מדיניות הגנת הפרטיות

אתר פלזית-פוליגל

 

***הכתוב מטה מתייחס באופן שווה לכל מין ומגדר, ומנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד***

מתחת לגיל 18? הכתוב מטה עשוי להיות מעט מורכב. אנא היוועץ במבוגר אחראי לפני השימוש

 1. כללי
  • משתמש יקר! אתר האינטרנט plaskolite.co.il  (להלן "האתר") מופעל על-ידי קבוצת פלזית פוליגל, המונה פוליגל תעשיות פלסטיקה בע"מ ואת פלזית 2001- אגודה שיתופית חקלאית בע"מ (להלן ביחד "הקבוצה") ומופעל על ידה. הקבוצה מכבדת את פרטיותך, כמו גם את פרטיותם של כלל לקוחותיה והמשתמשים באתר (להלן "המשתמש" ו/או "המשתמשים"), וכן הנעזרים בשירותים הניתנים באתר (להלן ביחד "השירותים").
  • מטרת התנאים המפורטים במדיניות פרטיות זו, המהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש האתר, הנה לפרט אודות המידע הנאסף אודותיך עקב השימוש בשירותים, וכן לסקור את האופן שבו משתמשת הקבוצה במידע שנמסר לה והנאסף על ידה אגב השימוש בשירותים. תשומת ליבך כי עבור שירותים ו/או יישומים ספציפיים עשויים לחול כללים שונים ויתכן שתפורסם בצדם מדיניות פרטנית ביחס לשימוש במידע שייאסף באותו יישום.
  • הקבוצה רשאית לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות ואת התקנון, יחד או לחוד, כך שישקפו שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטוריים. עדכונים ביחס למדיניות הפרטיות כאמור יפורסמו במסמך זה, אשר ימצא במתכונתו המעודכנת באתר. שימוש באתר כפוף למדיניות הפרטיות העדכנית בהם, ויעיד על הסכמתך למדיניות הפרטיות וכן לשינויים בה – על כן אנו ממליצים לעיין במדיניות הפרטיות מעת לעת.
  • כל ההגדרות והמונחים במדיניות הפרטיות יהיו כמשמעם בתקנון, אלא אם הקשרם של הדברים מחייב אחרת.
 2. איזה מידע נאסף באתר?
  • האתר משמש כפלטפורמה להצגת פועלה של הקבוצה, שירותיה, מוצריה וכיוצ"ב.
  • בעת השימוש באתר, לרבות הגלישה בו, והשימוש בשירותים הניתנים על ידי הקבוצה, יתכן כי תידרש למסור מידע אישי אודותיך:
   • יצירת קשר: בלשונית 'צור קשר' המשתמש יוכל למלא טופס פניה לצורך יצירת הקשר עם הקבוצה, בין אם לצורך ייעוץ ובין אם לצורך אחר. המידע האישי שימסור המשתמש הינו: תוכן הפניה, שם מלא, אימייל, יישוב ומספר הטלפון.
   • מידע טכני ומזהים דיגיטליים: בשימוש באתר ייאסף גם מידע טכני נוסף: סוג דפדפן, פרטים אודות מכשיר הקצה, כתובת IP, נתוני גלישה, נתוני מיקום, הרגלי השימוש באתר, לרבות גלישה וצריכה. מידע זה ייאסף באמצעות 'עוגיות' (Cookies), כמפורט בסעיף 4 מטה.
  • כלל האמור לעיל יחדיו מהווה חלק מהמידע הנאסף. מובהר כי אינך מחויב למסור פרטים אלו על פי דין, ומסירתם תלויה אך ברצונך ובהסכמתך החופשיים. עם זאת, תשומת ליבך כי ללא מסירת פרטים מסוימים, לא נוכל לספק את השירותים, חלקם או כולם.
  • כלל המידע שנמסר ו/או ייאסף אודותיך ישמר במאגרי המידע הרשומים של הקבוצה, ויוחזק על ידה ו/או על ידי מי מטעמה, לרבות באמצעות שירותי "ענן", בארץ ו/או בחו"ל, לרבות בארה״ב או בבריטניה.
  • יש למסור מידע ו/או לעדכן באתר מידע נכון, אמין ומדויק, רק בשמך ועבור עצמך, ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשית לעשות כן, במפורש ובכתב.
 3. מטרות ואופן השימוש במידע
  • המידע שאנו אוספים מיועד לשם אספקת השירותים של הקבוצה והשימוש באתר, כאשר יכול שיעשה שימוש במידע כדי להתאים לך אישית את חווית הגלישה וכן פרסומות ממוקדות. אנו נאסוף את המידע גם כדי לשפר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, וכן על מנת לייעל ולנהל את הקשר של הקבוצה עמך, לשם תחזוקת ושיפור האתר, התכנים המוצגים בה, פיתוח שירותים ומוצרים נוספים של הקבוצה, מניעת הונאות, תפעול, אבטחה, גילוי תרמיות ו/או כל פעילות בלתי חוקית אחרת. המידע ישמש גם למטרות שיווקיות (לרבות שיווק ממוקד ומותאם משתמש), דיוור ישיר, מסחריות וסטטיסטיות, ביצוע מחקרים סטטיסטיים, ואף למסור מידע סטטיסטי שלא יזהה אותך באופן אישי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים.
  • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכפוף למסירת פרטי ההתקשרות, תהא הקבוצה רשאית לשלוח, מעת לעת, בדואר אלקטרוני, במסרונים, בצ'אטים ו/או באמצעי תקשורת אחרים, מידע שיווקי ופרסומי, הצעות להטבות, ועוד, בכפוף להסכמתך. המשתמש יהיה רשאי לבטל בכל עת את הסכמתו ולחדול מקבלת המידע כאמור, באמצעות פניה למען בהתאם למפורט בסופה של מדיניות זו, או באמצעות הסרה, בהתאם להוראות ההודעה אשר תשלח אליו.
 4. Cookies
  • באתר נעשה שימוש במזהים דיגיטליים, בעוגיות ודומיהן – דוגמת cookies pixels, tags וכו' (להלן יחדיו "Cookies" ו/או "עוגיות"), לצורך תפעולה השוטף והתקין, לצרכי אבטחה, וכדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לשם קבלת החלטות בנוגע אליך ו/או פעילותך, לשם אימות פרטים וזיהוי, מניעת הונאות ותרמיות, לשם שיפור חווית הגלישה והשימוש בשירותים באתר, לצורך מדידה ופילוח מודעות תוך התאמת התכנים והשירותים להעדפותיך האישיות, ולהתאים עבורך פרסומות ותכנים הרלבנטיים אליך.
  • עוגיות, באופן כללי ובתמצית, הן קבצי טקסט אשר הדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי הקבוצה. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן או את היישום הרלבנטי, ואחרות נשמרות על גבי זיכרון המכשיר או המחשב שלך. העוגיות מכילות ואוספות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, כתובת ה-IP שלך, מאפייני מכשיר הקצה שלך, ועוד. יכול והעוגיות ישמרו אף מידע בדבר הרגלי הגלישה שלך באתרים אחרים, לרבות האתרים בהם גלשת, העמודים וכל פעולה אחרת בהם. המידע בעוגיות מוצפן, והקבוצה נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי הקבוצה או מי מטעמה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.
  • עוגיות עשויות להיות מטעם צד ג' – למשל עוגיות של חברת Google כגון אלו המוטמעות תוך שימוש ב- Google Analytics ו/או שימוש בכלים של חברת Facebook.
  • למידע נוסף על השימוש ב- Cookies באמצעות צדדים שלישיים תוכל לפנות לכתובות: ובמידה ותרצה להסיר עצמך מהשימוש בכלים אלו או דומים, תוכל לפנות לאחת מהכתובות שלהלן:

Google privacy ;Facebook privacy

במידה ותרצה להסיר עצמך מהשימוש בכלים אלו או דומים, תוכל לפנות גם לאחת מהכתובות שלהלן:

http://www.aboutads.info/choices

http://www.youronlinechoices.eu/‎

ופרטנית ביחס לגוגל:

google analytics opt-out

google privacycheckup

 1. מסירת מידע לצד שלישי
  • הקבוצה עשויה להעביר מידע אודותיך לצדדים שלישיים מעת לעת, כמפורט להלן או בכל מקרה אחר בו תידרש העברתו:
   • על פי דרישת המשתמש ו/או בהסכמתו המפורשת;
   • כאשר נדרש לשם תפעול השירותים, כגון ספקי שירותי ענן וכיוצא באלו;
   • במסגרת פעילותה מול חברות קשורות עסקית, לטובת מטרות השימוש המוצהרות לעיל, לשם אספקת השירותים, ייעולם ויצירת שירותים חדשים;
   • בכל מקרה בו תפר את תנאי מדיניות הפרטיות ו/או תנאי השימוש ובמקרים בהם תבצע או תנסה לבצע, בעצמך ו/או באמצעות מי מטעמך, באמצעות השירותים ו/או בקשר עמם, פעולות המנוגדות להוראות מדיניות הפרטיות ו/או תנאי השימוש, ולרבות הפרת הוראות כל דין;
   • לצרכים חוקיים, דוגמת מסירה לרשות בשל הוראה חוקית, בשל חובה שבדין בין בצו שיפוטי המורה לקבוצה למסור את המידע לצדדים שלישיים, לשם ניהול הליך או מחלוקת משפטית וכדומה;
   • בכל מקרה בו תסבור הקבוצה, כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לקבוצה, ו/או לרכושו ו/או גופו של המשתמש ו/או של צדדים שלישיים, או על מנת למנוע נזק חמור אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי;
   • במקרה בו תעביר ו/או תמכור ו/או תמחה הקבוצה לצד שלישי את פעילותה ו/או את זכויותיה וחובותיה כלפי המשתמש, כולן או חלקן, לרבות העברת המידע בתוך הקבוצה, גם במקרה של שינוי בשליטה בקבוצה, לרבות בדרך של מיזוג, רכישה, או רכישה של נכסיה, כולם או חלקם, ובלבד שצדדים שלישיים כאמור יקבלו על עצמם את ההוראות המפורטות במדיניות פרטיות זו.
   • הקבוצה עשויה למסור מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים, וזאת בכפוף לתנאי מדיניות פרטיות זו ולהוראות כל דין. בכל מקרה, מידע סטטיסטי שיימסר לצדדים שלישיים לא יזהה את המשתמש באופן אישי.
   • יתר על כן, במסגרת השימוש באתר עשויים להופיע קישורים שונים לרשתות חברתיות שונות (להלן "לחצני הרשתות החברתיות"), למשל לצורך שיתוף באמצעות רשתות חברותיות. לחיצה על לחצני הרשתות החברתיות תעשה על דעתך ועל אחריותך בלבד, שכן תצא מהאתר ותופנה ליישום חיצוני לאתר, ותהיה כפוף לתנאיו, לרבות מדיניות הפרטיות שלו. מאותו שלב, לקבוצה ו/או למי מטעמה לא תהיה שליטה על הנעשה במידע שלך, ולפיכך לא תישא באחריות ביחס לכך.
 1. אבטחת מידע
  • הקבוצה עושה שימוש בכלי אבטחה והגנה כמקובל וכנדרש כדי להגן על סודיות הנתונים אשר נמסרו על ידי המשתמש, תוך נקיטת אמצעי זהירות מקובלים ושימוש בטכנולוגיות אבטחה מתאימות. ידוע לך, כי הקבוצה מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים למניעת חדירה ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמש, אולם אינה יכול למנוע פגיעה כזו או שיבושים אחרים באופן מוחלט.
 2. יצירת קשר בנושאי פרטיות