תנאי שימוש – אתר פלזית פוליגל

***הכתוב מטה מתייחס באופן שווה לכל מין ומגדר, ומנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד***

 

מתחת לגיל 18? הכתוב מטה עשוי להיות מעט מורכב. אנא היוועץ במבוגר אחראי לפני הגלישה והשימוש.

 1. כללי
  • משתמש יקר! אתר האינטרנט – plaskolite.co.il (להלן "האתר") מופעל על-ידי קבוצת פלזית פוליגל, המונה פוליגל תעשיות פלסטיקה בע"מ ואת פלזית 2001- אגודה שיתופית חקלאית בע"מ (להלן ביחד "הקבוצה") ומופעל על ידה. האתר משמש כפלטפורמה אינפורמטיבית ושיווקית להצגת מידע אודות מוצרי הקבוצה, תחומי הפעילות שלה, פרויקטים אשר עשו שימוש במוצריה וכן המלצות הקשורות במוצריה.
  • אנא הקפד לעיין ולהתעדכן בתנאי שימוש אלה מאחר שעצם השימוש של כל משתמש ו/או אדם ו/או גוף הגולש ו/או צופה ו/או עושה שימוש באתר בכל דרך אחרת, במישרין או בעקיפין (להלן "המשתמש/ים"),לרבות בכל תוכן בו, מהווים הסכמה מצד המשתמש לתנאי השימוש באתר (להלן "תנאי השימוש"), לרבות תנאי מדיניות הפרטיות באתר (להלן "מדיניות הפרטיות") בה ניתן לצפות כאן. כפי שיעודכנו מעת לעת ללא כל הגבלה ו/או הסתייגות. תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות מסדירים את היחסים בין המשתמש לבין הקבוצה והם עשויים להשתנות מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי של הקבוצה. אשר על כן, טרם ביצוע פעולה כלשהי באתר, מתבקש המשתמש לקרוא, בעיון רב, את תנאי השימוש לרבות מדיניות הפרטיות.
  • הקבוצה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, למחוק או להוסיף על תנאי שימוש אלה בכל עת, ללא מתן הודעה מוקדמת מעבר לפרסום ההוראות בתנאי השימוש עצמם ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. כל תוספת ו/או שינוי שנעשה באתר, בתוכן האתר ו/או בתנאים אלה יחייבו את המשתמש באתר עם המשך השימוש בו. כמו כן, הקבוצה רשאית בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי למנוע ממשתמשים את הגישה לאתר ו/או לביצוע פעולות שונות בו, לרבות בשל ביצוע פעולות אסורות באתר וכל פעולה אשר לדעת הקבוצה אינה מאפשרת את המשך שימושם באתר.
  • הקבוצה ממליצה למשתמש לעיין בתנאים אלה מעת לעת. שימוש המשתמש באתר לאחר ביצוע השינויים כאמור מעיד על הסכמתו לכך. ככל שהמשתמש אינו מסכים לשינויים, עליו להימנע מהמשך שימוש באתר.
  • נוסח תנאי השימוש המחייב והקובע בכל מועד הוא זה המפורסם באתר. ההוראות במסמך זה ובמדיניות הפרטיות הינם מצטברים ולא חלופיים, לפיכך יפורשו כמתקיימים זה לצד זה ולא מצמצמים זה את זה.
 2. שימושים אסורים באתר
  • ללא מתן הרשאה מהקבוצה, מראש ובכתב, המשתמש אינו רשאי לבצע את הפעולות ו/או המעשים הבאים בעת שימושו באתר ובתוכן האתר :
   • חל איסור מוחלט למסור לקבוצה פרטים אישיים אודות אחר שאיננו המשתמש, למשל בעת הזנת פניה לקבוצה באתר. מסירת פרטים של אחר עלולה לחשוף את מוסר הפרטים הכוזבים להליכים משפטיים, לרבות פליליים.
   • לעשות שימוש מסחרי באתר ו/או בתוכן האתר, לרבות כל שימוש בפרסום מוצרי הקבוצה מבלי הרשאת הקבוצה לכך מראש.
   • לעשות שימוש בקניינה הרוחני של הקבוצה, לרבות הצילומים המופיעים באתר מבלי לקבל את הסכמתה המפורשת של הקבוצה, מראש ובכתב.
   • להעתיק, לשחזר, לשנות, לעבד, לתרגם, לבצע הנדסה לאחור, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם ולאחסן את תוכן האתר, כולו או חלקו.
   • להפעיל או לאפשר הפעלת כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוגCrawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תוכן האתר.
   • להציג תוכן מהאתר בתוך מסגרת (iframe) גלויה או סמויה או להציג את תוכן האתר בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצובם המקורי באתר ו/או מחסירים דבר כלשהו.
   • לשבש או להפר כל זכות של משתמש אחר באתר, לרבות הזכות לפרטיות ו/או לאסוף מידע אישי על המשתמשים באתר ללא הסכמתם המפורשת בכתב, לרבות באמצעים אוטומטיים.
   • לפגוע בכבודו או בפרטיותו של משתמש אחר ו/או להשתמש באתר ו/או בתוכן האתר כדי לפגוע בשמו הטוב של כל אדם ו/או לפרסם דברי הסתה, הונאה, תרמית, לשון הרע ו/או כל מידע אחר שהינו שקרי, בלתי אמין או שיש בו כדי לפגוע במזיד.
   • שימוש באתר או בתוכן האתר לשם יצירת מאגר מידע ו/או לקט.
  • אי עמידה במגבלות אלה עלולה להוביל למניעת גישת המשתמש לאתר ואף לחשוף אותו לאחריות אזרחית ו/או פלילית מטעם הקבוצה ומטעם צדדים שלישיים, בהתאם להוראות כל דין.
 3. הרשמה ושימוש במידע
  • הכניסה לאתר ומתן פרטים אישיים, לרבות בטופס הפניה וביצירת קשר עם הקבוצה וכן השימוש במידע שמסר המשתמש לקבוצה במסגרת ההתקשרות ואשר מוצג באתר ו/או שהצטבר אודותיו בעת השימוש באתר, תתבצע בהתאם להוראות הדין ומדיניות הפרטיות של האתר, המהווה כאמור חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.
  • כאמור לעיל, על המשתמש להקפיד על מסירת פרטים אישיים מדויקים ונכונים. מסירת פרטים של אחר אסורה בהחלט, ועלולה לחשוף את מוסר הפרטים הכוזבים להליכים משפטיים.
 4. בעלות וזכויות קניין רוחני
  • האתר והמידע המופיעים בו לרבות עיצוב האתר, שרטוטים, עיצובים, איורים, מוסיקה, צילומים, תמונות, מפות, קטעי אודיו, קטעי וידאו, טקסט, גרפיקה וכיו"ב (להלן "התוכן" או "התכנים") מוגנים על-ידי דיני זכויות יוצרים. חל איסור מוחלט על המשתמש להכניס שינויים, לבצע הליך הנדסה לאחור, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור כל חלק מן התוכן הכלול באתר מבלי לקבל את הסכמתה המפורשת של הקבוצה, מראש ובכתב.
  • האתר כולל, בין היתר, פרסומים, קטלוגים, פרויקטים על בסיס המידע שסופק לה במסגרת ההתקשרות המוגנים בזכויות יוצרים של צדדים שלישיים.
  • כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם האתר מכל מין וסוג שהוא, בין אם המדובר בזכויות רשומות ובין אם המדובר בזכויות שטרם נרשמו, בין אם של הקבוצה ובין אם של צדדים שלישיים, ובכלל זאת, הפרסומים, ההמלצות, הקטלוגים,  הסרטונים שם המתחם ("Domain"), הפטנטים, סימני המסחר, שמות המסחר, המדגמים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, השיטות, אופן הצגתו ועיצובו של האתר וכן כל עניין או פרט הקשורים באתר, בין אם ויזבילי ובין אם לא, הם רכושה הבלעדי של הקבוצה או של צד שלישי, אשר הרשה לקבוצה להשתמש בהן, והשימוש בכל הזכויות האמורות מותר לקבוצה בלעדית (או לצדדים שלישיים נוספים, במידה והם בעלי רישיון לעשות כן).
  • אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, למכור, לתרגם ו/או לבצע פעולה אחרת כלשהי בכל סוגי הטקסטים ו/או וידאו והפרסומים של צדדים שלישיים ו/או קודים ו/או תמונות ו/או סמני מסחר ו/או תצלומים ו/או סרטונים ו/או כל תוכן אחר המופיע באתר, אלא אם התקבל אישור הקבוצה ו/או צד שלישי (ככל שמדובר בקניינו הרוחני לפי העניין) לכך מראש ובכתב. כל שימוש בניגוד לאמור עלול לחשוף את העושה שימוש כאמור להליכים משפטיים הן מטעם הקבוצה והן מטעם צדדים שלישיים קשורים.
  • מבלי לגרוע מהאמור, שם הקבוצה וסימני המסחר שלה, לרבות כפי שהם מופיעים באתר, הם קניינם הבלעדי של הקבוצה ואין לעשות בהם כל שימוש.
 5. תוכן האתר
  • כוונת הקבוצה היא שהתוכן המופיע באתר יהיה נכון ומדויק ואולם, יתכן והתוכן אינו שלם ולחלופין יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות בתוכן.
  • הקבוצה שומרת לעצמה את הזכות, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, לשנות בכל עת את האתר, והשירות במסגרתו, ובכלל זה על-ידי הוספה, גריעה, הפסקה או הגבלה, שינוי מבנה האתר, היקפם וזמינותם של המידע והשירותים המוצעים בו וכל היבט אחר הכרוך באתר, בשירות ותפעול, ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת. מובהר, כי למשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הקבוצה בגין האמור.
  • כאמור, באתר עשויים להיות מוצגים, תוכן, פרסומים, מחקרים, פרסומות, מידע, שירותים, מוצרים ו/או כל תוכן אחר של צדדים שלישיים ו/או מטעמם, בין באמצעות הפניית המשתמש לאתרים של צדדים שלישיים ו/או באמצעות הצגתם של אלו באתר (להלן "תוכן של צד שלישי"). מבלי לגרוע מהאמור, השימוש של המשתמש בתוכן של צד שלישי הינו בכפוף לתקנון ו/או תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות ו/או זכויות יוצרים של אותם צדדים שלישיים, ככל שאלה קיימים. מובהר, כי כל חוות דעת, הבעת עמדה, עצה, הצהרה, הצעה, אינפורמציה, שירות ו/או כל תוכן אחר בתוכן של צד שלישי, הינם של אותו צד שלישי והקבוצה אינה מעורבת ביצירתם, עריכתם ו/או הפעלתם.
  • נוסף על האמור, באתר עשויים להיכלל גם קישורים/לחצנים ('לינקים') לפלטפורמות צד שלישי אשר אינם מופעלים על-ידי הקבוצה בעיקר למטרות שיתוף (כדוגמת – LinkedIn, Pinterest Telegram, Facebook, WhatsApp וכו'). קישורים אלה אינם בשליטתה של הקבוצה והיא אינה מפקחת על תוכן הפלטפורמות המקושרות הנ"ל. ככל שהאתר מכיל קישורים אלה, אין בכך כדי להעיד על הסכמה ו/או אחריות של הקבוצה לתכנים המופיעים בפלטפורמות הללו ו/או מהווה ערובה לאמינותן, עדכניותן, תקינותן או חוקיותן ו/או למדיניות הפרטיות ותנאי השימוש הננקטים על-ידי בעליהם. הקבוצה אינה אחראית לכל תוצאה אשר תיגרם כתוצאה מהשימוש בפלטפורמות ו/או מהסתמכות עליהם וממליצה לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של הפלטפורמות הללו, ככל שקיימים, ו/או לפנות לבעליהן בכל מקרה של טענה או בקשה בעניין. עוד מובהר, כי הקבוצה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים וכי הקבוצה אינה מתחייבת ואינה אחראית כי הקישורים לפלטפורמות שונות יהיו פעילים ויובילו לפלטפורמה פעילה.
  • כל שימוש בתוכן האתר, לרבות בתוכן המסופק על ידי הקבוצה ו/או בתוכן של צד שלישי, לרבות כל כניסה של המשתמש לפלטפורמות של צדדים שלישיים על ידי הפניה באתר, יתבצע על אחריותו הבלעדית של המשתמש. למשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד הקבוצה בקשר לתוכן באתר, לרבות לתוכן המסופק על ידי הקבוצה ו/או לתוכן של צד שלישי, בגין כל נזק ישיר או עקיף, הנובע משימוש ו/או כניסה כאמור ו/או בשל הסתמכות על תוכן של צד שלישי ו/או בשל פגיעה בפרטיות בעקבות שימוש כאמור.
 6. אחריות
  • הקבוצה עושה כל שביכולתה על מנת לספק למשתמש חווית שימוש איכותית ובטוחה באתר. עם זאת, האתר אינו חסין מתקלות ו/או בעיות ועשויה שלא להיות למשתמש גישה לאתר מעת לעת.
  • המשתמש יהיה אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה באתר, לרבות בכל תוכן ו/או שירות בו, וכי הקבוצה אינה אחראית, בין במישרין בין בעקיפין, לכל שימוש שהוא עושה באתר כאמור.
  • ידוע למשתמש, כי האתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, ניתנים על-ידי הקבוצה במצבם כפי שהם ובכפוף לזמינותם (As Is ו- As Available) – לרבות המידע המתקבל על-ידי צד שלישי. הקבוצה לא תישא בכל אחריות, בין אם במפורש, מכללא או מכוח כל דין, כלפי המשתמש ו/או צדדיים שלישיים כלשהם, לרבות מצגים ו/או התחייבויות בנוגע לאיכותו, אמינותו, מידת הדיוק, השלמות ורמת העדכון של המידע האמור וכן שימושו המסחרי ו/או התאמתו למטרה מסוימת כלשהי.
  • המשתמש הוא האחראי הבלעדי לנכונות המידע הנמסר לקבוצה, והקבוצה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לנכונות המידע האישי המוצג באתר אשר נמסר על-ידיו במסגרת ההתקשרות עם הקבוצה.
  • הקבוצה לא תהיה אחראית לכל נזק הנגרם מהסתמכות המשתמש על ההמלצות/המצגים המצויים באתר, אשר ביצוען והאחריות לגביהן תהיה על המשתמש בלבד.
  • הקבוצה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש באמצעות האתר, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
  • הקבוצה, בעלי מניותיה, מנהליה וחברות בנות ו/או חברות קשורות לקבוצה ו/או כל מי מטעמה, לא יישאו בכל אחריות שהיא, לנזק ו/או אובדן, ישיר או עקיף, לרבות נזק נלווה, תוצאתי, אקראי או פיצויים עונשיים (ובכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, פיצויים בגין הפסד עבודה ועסקים, הפסד רווחים, הפסקות והפרעות עבודה, הפסד ו/או איבוד מידע עסקי, פגיעה במוניטין, וכל הפסד ו/או נזק כספי אחר), הנובעים ו/או הקשורים, באתר, או בכל תוכן ו/או שירות בו, או בכל שימוש בהם, ולרבות אך מבלי לגרוע: 1) בשימוש ו/או אי יכולת שימוש באתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, מכל סיבה שהיא; 2) הודעות ו/או קבצים שנתקבלו אצל המשתמש במהלך ו/או עקב השימוש באתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו; 3) שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר על ידי צדדים שלישיים; 4) כל מעשה ו/או מחדל המתבצע בתוכן האתר או בקשר עמו לאחר מסירתו לצדדים שלישיים; 5) הפרעות, זמינות ותקינות של האתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, מכל סיבה שהיא, ולרבות, הנובעים משיבושים או מכשלים ברשת האינטרנט או ברשת הטלפוניה.
  • מובהר, כי שיבוש בקליטת פרטי המשתמש במחשבי הקבוצה מכל סיבה שהיא, לרבות תקלה הקשורה לקבוצה, לא יהווה עילה לכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד המשתמש כלפי הקבוצה.
  • המשתמש מתחייב בזאת לציית להוראות כל דין העשויות לחול על שימושו באתר ו/או בתוכנו, לרבות תנאי שימוש אלה.
  • המשתמש ו/או מי מטעמו מתחייב, כי יפצה וישפה את הקבוצה ו/או כל מי מטעמה, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום ו/או הוצאה, פגיעה במוניטין, פגיעה כלכלית ו/או מסחרית, לרבות מתוקף כל דרישה, תביעה, פסק דין, פשרה, הוצאה לפועל, ולרבות הוצאות משפט, ועלויות הייעוץ המשפטי, הנובעים, במישרין ו/או בעקיפין, מהפרת תנאי השימוש ו/או כל ממעשה ו/או מחדל של המשתמש ו/או מכל חיוב בו תחויב הקבוצה ו/או מי מטעמה אשר על פי תנאי השימוש לקבוצה אין אחריות לגביו.
  • המשתמש מודע לכך שהקבוצה רשאית לשנות ו/או להפסיק ו/או לבטל בכל עת, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, את פעילות האתר וזאת ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת על כך.
  • הקבוצה אינה אחראית לכל פעילות בלתי חוקית שתתבצע, ככל שתתבצע, על-ידי מי מהמשתמשים באתר ו/או כל גורם אחר שאין לה שליטה עליו.
  • בכל סתירה ו/או אי התאמה מכל מין וסוג שהוא בין כל תוכן באתר לבין תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות, יגברו הוראות תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות , לפי העניין.
  • אין בהגבלת האחריות בסעיף זה כדי לגרוע מהגבלת אחריות אחרת בתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות.
 7. שעות פעילות האתר
  • האתר פעיל 24 שעות ביממה, למעט מקרים בהם האתר מושבת לצורך תחזוקתו ו/או מכל סיבה אחרת.
  • מובהר בזאת, כי ייתכן שיחולו שינויים במועדים המצוינים בתנאי שימוש אלה, לרבות שעות פעילות האתר וכדומה, והכל בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי של הקבוצה.
 8. התיישנות
  • מבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש, המשתמש מודע, מסכים ומאשר בזאת, כי תקופת ההתיישנות לגבי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד הקבוצה, תוגבל לתקופה של שישה (6) חודשים, והצדדים רואים בכך כהסכם לתקופת ההתיישנות כמשמעו בסעיף 19 לחוק ההתיישנות, התשי"ח-1958.
 9. סמכות שיפוט וברירת דין
  • על כל שימוש באתר ו/או על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הנובעים משימוש זה ו/או בכל דבר ועניין אחר הקשורים באופן ישיר או עקיף לאתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור ו/או הנובע מתנאי שימוש אלה תהא נתונה לבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב-יפו, והדין המהותי והפרוצדוראלי אשר יחול יהיה הדין הישראלי.
 10. שונות
  • תנאי שימוש אלה, לרבות מדיניות הפרטיות  הכלולה במסגרתם, מהווים את ההסכם המלא בינך לבין הקבוצה בכל הנוגע לאופן השימוש באתר ומחליפים כל הבנה ו/או הסכמה אחרת, בעל-פה או בכתב, הנוגעת לשימוש באתר ובתוכנו.
  • אם תנאי מתנאי השימוש ימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף מכל סיבה, תנאי זה ימחק מתנאי השימוש ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות תנאי השימוש הנותרים. במקרה שכזה, יראו בקיומו של תנאי דומה אחר אכיף במקום התנאי שנמחק או הוסר.
  • כל שיהוי, ויתור, ארכה, איחור או הימנעות מצד הקבוצה למימוש זכויותיה ו/או בדרישת קיום תנאי מתנאי שימוש אלה ו/או הסכמתה לסטות מתנאי השימוש לא יהוו תקדים, לא יחשבו לוויתור ו/או הסכמה מצד הקבוצה ואין להסיק מהן גזירה שווה למקרה אחר.
  • תנאי השימוש המפורטים לעיל אינם יוצרים ולא יפורשו כיוצרים כל שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד מעביד, סוכן או שלוח בין המשתמש לבין הקבוצה.
 11. יצירת קשר
  • לפרטים נוספים ובירורים, ניתן לפנות ישירות אל הקבוצה בלשונית 'צור קשר' באתר בטלפון 04-9596250 ו/או באמצעות דואר אלקטרוני: בכל תכתובת לקבוצה יש לכלול את פרטיך המלאים לרבות, כתובת ואימייל ליצירת קשר.
  • הקבוצה תשתדל להגיב לכל בקשה סבירה בזמן סביר.